Standpunten

De Tien Geboden

IN DE BIJBEL OPGENOMEN IN EXODUS ('UITTOCHT') 20:1-17 en

DEUTERONOMIUM ('TWEEDE WET') 5:6-21

 

Hier als een opsomming opgenomen.  zie Exod.20:1-17

vs. 3      Houd er geen andere goden op na

      7      Misbruik mijn naam niet

      8      Houd de sabbat in ere

      12    Heb eerbied voor je vader en moeder

      13    Bega geen moord

      14    Pleeg geen overspel

      15    Steel niet

      16    Beschuldig niemand op valse gronden

      17    Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw

 

Het mondgemene knittelvers, een mnemotechnisch middel

1    bovenal bemin één God

2    zweer niet ijdel vloek noch spot

3    heilig steeds de dag des heren

4    vader moeder zult gij eren

5    dood niet geef geen ergernis

6    doe nooit wat onkuisheid is

7    mijd het stelen en bedriegen

8    ook de achterklap en ’t liegen

9    wees steeds kuis in uw gemoed

10  en begeer nooit iemands goed

 

vertaling

2    pleeg geen meineed, gebruik de naam van God niet impulsief

3    neem deel aan de eucharistie, de mis; neem rust

4    respecteer wie je opvoeden en begeleiden

5    spaar het mensenleven, geef geen aanleiding tot schuldig gedrag

6    misbruik je fysieke / genitale sekse niet

7    wees eerlijk, spreek rechtuit

8    achterklap = laster, vuile roddel

9    fantaseer niet over seksuele handelingen

10  wees niet jaloers op andermans bezit of middelen

 

IN DE KORAN BEKNOPTER OPGENOMEN IN SOERA 6:151-153 EN

UITGEBREID IN SOERA 17:22-39

Bv. 6:151-152   ‘En dood jullie kinderen niet uit [vrees voor] armoede’.

Bv. 17:22   ‘Neem geen andere god naast Allah, anders zal je vernederd worden [lett.: neerzitten] en in de steek gelaten worden’.

 

De Tien geboden correleren goeddeels met het algemeen zogeheten menselijke geweten.  Ze behoren tot de primaire voorschriften die een samenleving helpen vormgeven.
Ze worden door de godsdiensten: joods, oosters-orthodox, rooms-katholiek, anglicaans, gereformeerd en andere verschillend ingedeeld.