Standpunten

Engels met angels

De VLOR, in casu de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, heeft op 14 februari 2017 het ‘Advies taalbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs’ uitgebracht ‘met eenparigheid van stemmen’.  In de VLOR hebben de pedagogische lerarenverenigingen secundair onderwijs geen officiële vertegenwoordiging.  De demarches om dat wel te bekomen zijn door de vorige onderwijsministers steeds weer negatief beantwoord.

 

WE ZULLEN DOORGAAN...

Opnieuw wordt de allesbehalve spontane en door het grote publiek helemaal niet gedragen tendens bekrachtigd om het Engels door te drukken als (alternatieve) onderwijstaal in de Vlaamse universitaire / hogere onderwijsinstellingen.

Het fatsoen stelt dat geen Engelse leergang kan opgericht worden als er geen Nederlandse bestaat.  Dat wordt in de praktijk evenwel met vuile streken genegeerd.  Toon valselijk aan dat er voor een Nederlandstalige leergang onvoldoende inschrijvingen zijn, zodat een Engelse vlotjes kan opgericht worden.  De universiteit die ex mandato en steeds weer zelfverklaard in alles de waarheid nastreeft en verdedigt, bedriegt onbeschaamd de burger die haar geldelijk onderhoudt.

Steeds meer Engels aanbieden onder intellectuelen verbetert allicht de kwaliteit van de academische vaktaal Engels.

Gebruik van Engels naast Nederlands, daar is niets mis mee: meertaligheid is een geestelijk en zakelijk voordeel.

Gebruik van Engels in plaats van Nederlands schaadt wanneer bij elke nieuwe creatie van Engelse terminologie, geen gelegenheid geboden wordt / blijft bestaan om een Nederlands equivalent te introduceren?

 

citaat

“De VLOR pleit voor een anderstalig aanbod dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.  Zo moet er ook over gewaakt worden dat anderstalige opleidingen geen drempel vormen voor kansengroepen.  Instellingen moeten hier oog voor hebben en ook in de nodige ondersteuning voorzien.  Er mag ook niet uit het oog verloren worden dat anderstalige opleidingen voor bepaalde studenten uit kansengroepen ook een kans kunnen zijn”.  Uit introdu­cerende brief  p. 1 + 2 van 2

Deze passus wil de kool en de geit sparen.  Er wordt wat te veel ook gebruikt in de stellingname.  Eigenlijk lees je wat de volgende zin onder het subtiteltje ‘Geen / andere quota’ meedeelt. “De VLOR pleit voor een uitbreiding van het aantal anderstali­ge opleidingen om de internationale aantrekkingskracht van het Vlaamse hoger onderwijs te stimuleren”.

Engels verdringt het Nederlands.  De hoogopgeleiden vervreemden van de intellectuele middenklasse, die in de samenleving evenwel de grote meerderheid vormt.  Dat resulteert over tien à vijftien jaar in een definitieve breuklijn tussen de bovenlaag en de vele andere lagen van de bevolking.  De hoogopgeleiden evolueren van een elite naar een kaste.  Is dat geen arrogantie, brutaal (zelf)bedrog?

In die andere lagen zal de meertaligheid nog hoog aangeschreven staan, want noodzakelijk blijven in de internationale context.

De Engels gerichte bovenlaag dreigt naar eentaligheid te evolueren, aangezien overal het argument meegaat dat Engels de lingua franca is.

 

INTERNATIONALISERING

Kiezen voor internationalisering is een goede keuze maken in de al kleiner geworden wereld.  Alleen, de moedertaal is het platform, de uitgangssituatie om in een andere taal te studeren.  Dat is voor Japanse en Finse studenten zo.  Hoe zou het dan anders zijn voor studenten die in Vlaanderen lager en secundair hebben gevolgd!

citaat

Hogeronderwijsinstellingen halen diverse redenen aan om Engelstalige opleidingen aan te bieden.  Zij zien dit meestal als een manier om buitenlandse studenten aan te trekken en meer specifiek ‘brain gain’ te promoten.  Ook kan men zo studententekorten in de eigen instelling compenseren.

Verder bevorderen Engelstalige opleidingen de ontwikkeling van internationale competenties nodig voor het leven en werken in een internationale maatschappij.  Door middel van Engelstalige opleidingen breiden Nederlandstalige studenten immers hun kennis van het Engels uit en staan ze sterker op de internationale markt.  Uit het Advies  1.4  p. 8

Dit laatste argument is in zekere zin een drogreden.  Het hoger onderwijs biedt in Engelstalige opleidingen (academische) vaktaal en jargon aan.  Dat Engels van insiders is in het beste geval een uitbreiding van de studie die aangeboden wordt in de taallessen Engels in het secundair onderwijs en in het departement Germaanse talen in het hoger onderwijs. In feite komen, zon­der bewaking, de twee stromen Engels linguïstisch gezien mogelijk met elkaar in concurrentie.

 

WAARSCHUWING

Hoe meer Engelstalig hoger onderwijs wordt opgericht, des te meer dreigt het secundair onderwijs gecontamineerd te worden met in het Engels te geven vakken.