Privacybeleid

Privacybeleid

 

Uw vereniging wordt geacht de nieuwe Europese wetgeving op de privacy na te leven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) treedt in werking op 25 mei 2018.

Het doel daarvan is de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Ledenbestand / Deelnemersbestand

De V.V.L. vzw verzamelt en verwerkt de gegevens van

-  personen die aangesloten lid zijn

-  personen die deelnemen aan studiebezoek of studiereis

-  personen die deelnemen aan een cursus

-  personen die meewerken aan het tijdschrift V.V.L.-Ideeën of een andere publicatie

-  personen die contact opnemen om een dienst te vragen of aan te bieden

 

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

1          -  naam en voornaam

            -  adres en woonplaats

            -  telefoonnummer en e-mailadres

            -  webstekadres

2          -  de datum van de betaling van de aansluiting

            -  het gekozen tarief van aansluiting: 14-17-20-35-22

3          -  de activiteit waaraan deelgenomen wordt

            -  de betaalde bijdrage voor de activiteit

 

Waartoe worden de gegevens verzameld en verwerkt?

-  om de leden het tijdschrift V.V.L.-Ideeën en/of mettertijd een informatief contactblad-nieuwsbrief toe te sturen

-  om de leden, medewerkers, personen bij contactname bescherming en discretie te garanderen

-  om binnen de V.V.L. vzw statistische gegevens op te stellen

-  om de organisatie van interne en externe activiteiten te vergemakkelijken en beveiligen

 

Bewaartijd van de gegevens

-  de gegevens worden bijgehouden (en desnoods bijgewerkt) zolang de aansluiting van het lidmaatschap actief is.

-  Zodra het lidmaatschap opgezegd wordt, worden de betrokken gegevens verwij­derd.

-  Wanneer de vzw ontbonden wordt, worden de gegevens van alle aangesloten leden kort voor de dag van ontbinding verwijderd.

 

Wie heeft in de eerste plaats recht op inzage van een bestand?

-  Elke persoon die weet of meent te weten dat hij in een bestand van de V.V.L. vzw opgenomen is, heeft te allen tijde recht op inzage van zijn / haar gegevens om ze te controleren, aan te passen of te verwijderen.

 

Wie heeft inzage van elk bestand?

-  De gegevens van het ledenbestand zijn strikt vertrouwelijk.  De inzage is exclusief voorbehouden aan de bestuursleden en hun onmiddellijke medewerk(st)er(s).

-  Ze worden in geen geval aan derden ter inzage aangeboden, laat staan op een of andere wijze gegeven.

NB  Elke vzw is wettelijk verplicht haar ledenlijst van feitelijke leden (dit is niet: van aangeslotenen) bij de bevoegde rechtbank neer te leggen.

 

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheid van verzameling en verwerking van de gegevens wordt gedragen door de Vereniging Vlaamse Leerkrachten vzw (V.V.L. vzw) met zetel Amerikalei 26  2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 408 273 691

 

Webstek

Van personen die het ‘contactformulier’ van de webstek van de V.V.L. vzw gebruiken, worden de gegevens na beëindiging van het contact meteen verwijderd, tenzij ze te kennen geven dat ze verwerkt en bewaard mogen blijven.

 

Ludo Frateur, afgevaardigd bestuurder

23 mei 2018